Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Posledná aktualizácia: 25. máj 2018

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „OÚ“) podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním OÚ a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je COOP Jednota Žilina, IČO: 00169048 so sídlom Predmestská 71, 010 83 Žilina (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
adresa: Predmestská 71, 010 83 Žilina
email:  kontakt@za.coop.sk
telefón: 041/70 51 900

3. OÚ sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo neidentifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu OÚ: Mgr. Viera Hreusíková
Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:
email:  hreusikova@za.coop.sk
telefón: 041/70 51 603

II. Zdroje a kategórie spracovávaných OÚ

1. Prevádzkovateľ spracováva OÚ, ktoré ste mu poskytli alebo OÚ, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania OÚ

1. Zákonným dôvodom spracovania OÚ je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a Prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä zasielania obchodných ponúk a newslettrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelom spracovania OÚ je:

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované OÚ, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (emailová adresa, telefónne číslo). Pri registrácii (ktorá nie je podmienkou objednávky) je požadované aj vaše meno a priezvisko. Poskytnutie OÚ je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy; bez poskytnutia OÚ nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany Prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva OÚ:

 • počas doby nevyhnutnej pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a Prevádzkovateľom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • do odvolania súhlasu so spracovaním OÚ pre účely marketingu; najdlhšie 10 rokov, ak sú OÚ spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania OÚ Prevádzkovateľ OÚ vymaže.

V. Príjemcovia OÚ (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

1. Príjemcami OÚ sú osoby:

 • zabezpečujúce technickú prevádzku služby COOPshop (zamestnanci U & SLUNO, a.s.)
 • zabezpečujúce marketingové služby (zamestnanci MAILERLITE UAB)

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať OÚ do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim OÚ podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu OÚ podľa čl. 16 GDPR, príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz OÚ podľa čl. 17 GDPR,
 • právo podať námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v čl. III tohto dokumentu.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu OÚ.

VII. Podmienky zabezpečenia ochrany OÚ

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany OÚ.

2. Prevádzkovateľ prijal potrebné technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k OÚ majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky zo služby COOPshop potvrdzujete, že ste sa oboznámili so Zásadami spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásadami“) a že ich v celom rozsahu akceptujete.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady zmeniť. Novú verziu Zásad zverejní na svojej webovej stránke (www.coopjednotaza.sk).

 

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.