Podmienky používania webových stránok

Posledná aktualizácia: 25. november 2015

 1. Všeobecné informácie

  Používanie webových stránok (ďalej len “Web”) na adrese www.coopjednotaza.sk znamená súhlas s týmito Podmienkami používania (ďalej len “Podmienky”). Prevádzkovateľom Webu je COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, so sídlom Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048 (ďalej len “CJZA”). 

  CJZA si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Dátum poslednej aktualizácie Podmienok je uvedený v hornej časti dokumentu.

 2. Duševné vlastníctvo

  Tento Web s celým jeho obsahom (textami, dizajnom, databázami a pod.) je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok. 

  Je dovolené vstupovať do akejkoľvek časti webovej stránky a vytlačiť jednu kópiu akejkoľvek podstránky pre Vaše osobné potreby.

  Je zakázané kopírovať (tlačou, ukladaním na disk alebo iným spôsobom), distribuovať, upravovať alebo inak používať akýkoľvek materiál použitý na tomto Webe s výnimkou dovoleného použitia.

 3. Zodpovednosť

  CJZA v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vzniknuté používaním tohto webu. Tento Web môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nezodpovedáme za ich obsah a funkčnosť a bezpečnosť.

  CJZA neručí za trvalú a neprerušenú prevádzku a bezchybnosť tohto Webu. Kedykoľvek môžeme zmeniť akýkoľvek obsah tohto webu, pozastaviť jeho prevádzku alebo ho zrušiť a nemusíme Vás o tom informovať. 

  CJZA nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené používaním a sťahovaním ľubovoľných materiálov z tohto Webu.

 4. Ostatné dojednania

  V prípade, že je akákoľvek časť týchto Podmienok v rozpore so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak je akákoľvek časť týchto Podmienok uznaná súdom za neplatnú, bude táto časť odstránená, pričom zvyšok Podmienok bude naďalej platný.