História

Počiatky spotrebného družstevníctva v Žiline

Funkcionári výkonného výboru sociálno-demokratickej strany v Žiline zvolali 29. júna 1919 na Strelnicu poradu robotníkov, ktorej predsedal Jozef Bača, murár a funkcionár strany a odborov z podniku „Hungária“. Po ujasnení a zjednotení názorov, ktoré trvalo niekoľko mesiacov, zvolali ustanovujúce valné zhromaždenie družstva, ktoré sa konalo 19. októbra 1919 v jedálni súkennej továrne v Žiline.

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení sa zakladatelia uzniesli, že družstvo sa pripojí k Ústrednému zväzu československých družstiev v Prahe a ponesie názov „Potravný spolok organizovaného robotníctva v Žiline“.

Za veľmi krátku dobu malo družstvo už 3 000 členov a mohlo prikročiť k otvoreniu prvej predajne, ktorá bola umiestnená na námestí v Žiline, v dome člena družstva Melzera, ktorý bol aj prvým vedúcim tejto predajne.

Postupne boli založené predajne vo Veľkom Rovnom, Čadci, Rajci, Lietavskej Lúčke, Kotešovej, Turí, Dlhom Poli, Varíne, Staškove, Tepličke nad Váhom, Rakovej, Turzovke, Považskej Bystrici a inde, takže družstvo počas 2 rokov malo už 26 predajní a počet členov stúpol na 9 000.

Upevnenie družstva a jeho sľubná perspektíva do ďalších rokov viedli v roku 1922 k premenovaniu družstva na „Budúcnosť, robotnícke konzumné družstvo“. V roku 1927 mala žilinská “Budúcnosť” 83 predajní. V týchto rokoch ako najsilnejšie robotnícke družstvo na Slovensku pomáhala zachraňovať slabé a rozpadajúce sa družstvá a preberala ich do svojej organizácie.

Žilinské družstvo tak vyrástlo na silnú družstevnú organizáciu, ktorej pôsobnosť siahala od Trenčína na východné Slovensko, Pohronie a Gemer. Vzrast družstva a zmenené hospodárske pomery v Československu si koncom roku 1928 vyžiadali reformy. Tie vyústili do rozdelenia materského družstva na štyri samostatné obvody so sídlom v Žiline, Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Zvolene.

V období druhej svetovej vojny došlo k využitiu veľkoobchodu a predajní spotrebného družstva pre distribúciu tovaru pre obyvateľstvo. Po oslobodení okresu v apríli 1945 družstvo zásobovalo stále širší okruh obyvateľov, zúčastňovalo sa na výchove svojich členov a preberaní súkromného obchodu i pekární do vlastníctva.

Obdobie socializmu

Obdobie rokov 1952 – 1953 znamená zásadnú zmenu v zameraní spotrebných družstiev. Činnosť spotrebných družstiev v mestách začala postupne ubúdať a zameriavala sa na zásobovanie obyvateľstva na vidieku.

V roku 1953 dochádza k organizačnej prestavbe spotrebných družstiev, a to na územnom princípe - podľa okresov. V dôsledku toho sa vytvárajú Okresné spotrebné družstvá v Rajci, Bytči, Kysuckom Novom Meste a v Čadci.

V roku 1954 družstvo Budúcnosť prechádza do likvidácie a jeho právnym nástupcom sa stáva Okresný zväz spotrebných družstiev v Žiline ako nadriadený orgán vytvárajúcich sa vidieckych spotrebných družstiev.

V roku 1956 sa spotrebné družstvá opäť zlučujú a v činnosti pokračuje Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Žiline, Bytči a Rajci, čím Okresný zväz spotrebných družstiev zanikol.

V roku 1958 sa Jednota Rajec zlučuje do Jednoty Žilina a k 1. júlu 1960 pri územnej reorganizácii okresov a krajov vzniká v rámci žilinského okresu jedno spotrebné družstvo so sídlom v Žiline. Po roku 1960 nastal významný rozvoj družstva, modernizácia a rozširovanie obchodnej siete.

Porevolučné zmeny a súčasnosť

Po roku 1989 nastalo obdobie zásadných zmien. Novoprijatý zákon o transformácii ukončil diskusie o oprávnenosti existencie družstiev, tie však museli obstáť v tvrdých trhových podmienkach, sprevádzaných zvyšujúcou sa nezamestnanosťou a infláciou.

Družstvo prijalo strategické rozhodnutie ukončiť prevádzkovanie závodov verejného stravovania, tieto priestory prenajať, príp. odpredať a sústrediť svoju činnosť na prevádzkovanie maloobchodných predajní. V rokoch 1991 až 1995 boli každý rok zrušené desiatky prevádzok. Od roku 1993 do roku 1998 sa družstvu nedarilo dosiahnuť zisk.

V roku 1999 sa integračné tendencie slovenských spotrebných družstiev prejavili formou zriadenia celoslovenského centrálneho nákupu spotrebných družstiev v rámci spoločnosti COOP CENTRUM.

V roku 2003 došlo k zjednoteniu slovenských spotrebných družstiev pod spoločnú značku COOP Jednota a zmene obchodného názvu na COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo.

Zrušením posledného závodu verejného stravovania v roku 2003 družstvo skončilo s poskytovaním stravovacích služieb.

V silnej konkurencii prichádzajúcich zahraničných obchodných reťazcov, si družstvo dokázalo nielen udržať, ale aj zlepšovať svoje ekonomické výsledky.

V systéme COOP Jednota bol v roku 2004 zavedený vernostný systém, vďaka ktorému zákazníci získavajú zľavy z nákupov, využívajú špeciálne akcie a ďalšie benefity.

V roku 2005 došlo k zmene 7 najväčších predajní na formát COOP Jednota SUPERMARKET a k významnému rozšíreniu sortimentu výrobkov pod vlastnou značkou COOP Jednota.

Prvá predajňa formátu COOP Jednota Tempo SUPERMARKET bola otvorená v roku 2007 v Žiline - v ZOC MAX.

V rokoch 2009 – 2012 si družstvo napriek neľahkej ekonomickej situácii dokázalo udržať ziskovosť a popri tom aj zefektívňovať svoje procesy vďaka novozavedeným moderným informačným systémom.

V roku 2013 prekonal počet držiteľov nákupných kariet hranicu 40 000. V spolupráci s družstvami z Čadce, Martina a Prievidze otvorila COOP Jednota Žilina veľké logistické centrum v Hornom Hričove.

V roku 2014 bola v Bytči otvorená druhá predajňa COOP Jednota Tempo SUPERMARKET. Rekonštrukciou a rozširovaním priestorov predajní došlo v posledných rokoch k navýšeniu počtu predajní formátu SUPERMARKET až na 37.

V roku 2017 bola v Rajci otvorená nová moderná predajňa formátu SUPERMARKET s predajnou plochou viac ako 700 m2

V roku 2018 družstvo zrealizovalo najväčšiu investíciu od roku 1989, ktorou bola kompletná rekonštrukcia obchodného domu v Rajeckých Tepliciach. Jeho súčasťou bolo aj rozšírenie predajne SUPERMARKET až na 700 m2 a vybudovanie 28 parkovacích miest.

V roku 2018 družstvo uviedlo do prevádzky službu COOPshop - možnosť objednať nákup online a vyzdvihnúť si ho vo vybranej predajni.