Pre členov

Podmienky členstva

  1. Členstvo v družstve je dobrovoľné. Členom družstva môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami družstva. Fyzická osoba sa môže stať členom družstva po dovŕšení 18. roku veku.
  2. Členstvo v družstve nie je podmienené pracovným vzťahom k družstvu.
  3. O prijatí fyzickej osoby za člena družstva rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej prihlášky uchádzača po doporučení miestnym dozorným výborom.
  4. O prijatí právnickej osoby za člena družstva rozhoduje predstavenstvo po zaplatení základného členského vkladu. Členstvo právnickej osoby vzniká dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí.
  5. Základný členský vklad sa stanovuje na 20,- €.
  6. Členské práva a povinnosti môže člen písomnou dohodou, ktorá podlieha súhlasu predstavenstva, previesť na inú osobu – nečlena družstva. Pri prevode členských práv a povinností vzniká členstvo nadobúdateľovi členských práv a povinností dňom schválenia tejto dohody o prevode predstavenstvom družstva. Pri prevode členských práv a povinností na nečlena sa členský vklad a majetkový podiel prevádzajúceho člena stáva členským vkladom a majetkovým podielom osoby, ktorá sa dňom schválenia dohody v predstavenstve stáva členom družstva.
  7. Člen je pričlenený k členskej základni podľa miesta jeho trvalého bydliska.

Práva a povinnosti člena

Člen družstva má najmä tieto práva:

  1. podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva prostredníctvom volených orgánov v súlade s platnými právnymi predpismi a stanovami,
  2. podieľať sa na zisku podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov a ďalších výhodách, ktoré družstvo poskytuje svojim členom v súlade so stanovami a inými vnútrodružstevnými normami,
  3. predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa na orgány družstva s námetmi, pripomienkami a byť o ich riešení informovaný,
  4. voliť a byť volený do orgánov družstva,
  5. byť informovaný o výsledkoch hospodárenia družstva najmenej 1 x ročne,
  6. prevádzať členské práva a povinnosti za podmienok určených stanovami,
  7. na súdnu ochranu členských práv v prípadoch upravených zákonom,
  8. na vyrovnací podiel pri zániku členstva za trvania družstva v súlade so stanovami.

Povinnosti člena sú najmä:

  1. dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva,
  2. splatiť základný členský vklad,
  3. splatiť ďalší členský vklad, pokiaľ sa k jeho splateniu zaviaže,
  4. podporovať a rozvíjať družstevnú podnikateľskú činnosť, chrániť majetok a dobré meno družstva,
  5. zúčastňovať sa schôdzí členskej základne,
  6. bezodkladne nahlasovať zmeny v osobných údajoch v súvislosti s vedením evidencie členov.

Členské práva a povinnosti právnickej osoby – člena družstva budú upravené v osobitnej dohode, ktorú uzatvorí predstavenstvo družstva pri prijatí právnickej osoby za člena.

Žiadosť o prijatie za člena

Prihlášky do družstva sú dostupné u predsedov dozorných výborov jednotlivých členských základní alebo priamo na ústredí COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, Žilina.

Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká:

 1. dohodou,

 2. vystúpením,

 3. vylúčením,

 4. smrťou člena,

 5. prevodom členských práv a povinností,

 6. vyhlásením konkurzu na majetok člena, resp. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena,

 7. vstupom člena – právnickej osoby do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu, prípadne jej zánikom,

 8. zánikom družstva.

Smrť člena

 1. Členstvo fyzickej osoby zaniká smrťou.

 2. Dedič členských práv a povinností poručiteľa, ktorý nie je členom družstva, môže požiadať družstvo o členstvo v lehote do šiestich mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (uznesenia) o dedičstve. O jeho členstve rozhodne predstavenstvo družstva.

 3. Dedič členských práv a povinností, ktorý sa nestal členom družstva z dôvodu, že nepožiadal o členstvo alebo predstavenstvo nesúhlasilo s nadobudnutím členských práv a povinností po poručiteľovi, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo smrťou.

 4. Dedič členských práv a povinností, ktorý je členom družstva, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo smrťou.

Prevod členských práv a povinností

 1. Prevod členských práv a povinností medzi členmi družstva sa vylučuje.

 2. Členské práva a povinnosti môže člen písomnou formou previesť na inú osobu – nečlena družstva. Dohoda o prevode členských práv a povinností podlieha súhlasu predstavenstva, bez takéhoto súhlasu je neplatná.

 3. Pri prevode členských práv a povinností zaniká členstvo prevádzajúceho člena dňom schválenia dohody o prevode predstavenstvom družstva.

 4. Pri prevode členských práv a povinností sa členský vklad prevádzajúceho člena stáva členským vkladom osoby, ktorá sa dňom schválenia dohody v predstavenstve stáva členom družstva.

 5. Prevod členských práv a povinností medzi fyzickou a právnickou osobou je vylúčený.

Vyrovnací podiel

 1. Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen a oprávnený dedič nárok na vyrovnací podiel.

 2. Vyrovnací podiel člena sa rovná hodnote jeho splateného základného členského vkladu a je splatný do 3 mesiacov po schválení zániku členstva predstavenstvom. Vyrovnací podiel u oprávneného dediča je splatný do 3 mesiacov od predloženia dedičského oprávnenia.

 3. Vyrovnací podiel právnickej osoby sa rovná hodnote jeho splateného členského vkladu, pokiaľ osobitná dohoda neustanovuje iný spôsob určenia vyrovnacieho podielu.

 4. Nárok na vyrovnací podiel sa premlčuje u doterajšieho člena po troch rokoch od zániku členstva a u oprávneného dediča po troch rokoch od vydania dedičského rozhodnutia.